Samenwerken is als een spel. Resultaten komen door oefening, plezier en vertrouwen in jezelf en medespelers. En door duidelijke spelregels. Dat voorkomt discussies, waardoor iedereen zich kan richten op het samen behalen van mooie resultaten.

Open en transparant

Onderstaande spelregels geven duidelijkheid over wat we met elkaar hebben afgesproken. Hiermee wordt voorkomen dat verwachtingen ontstaan die niet worden waargemaakt. Dit geeft openheid, duidelijkheid en transparantie over de manier waarop NickLink werkt. Zodat we ons kunnen richten op het behalen van mooie resultaten.

1. Algemeen

1.1 Onderstaande algemene voorwaarden (“spelregels”) zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten van NickLink, en op eventuele buitencontractuele relaties met opdrachtgevers (“de opdrachtgever”). Tenzij er sprake is een onrechtmatige daad.

1.2 Afwijkingen van de spelregels zijn alleen geldig als deze schriftelijk door NickLink zijn aanvaard.

2. Aanbiedingen

2.1 Aanbiedingen zijn pas bindend wanneer deze schriftelijk zijn gedaan en schriftelijk zijn aanvaard. Aan een aanbieding zonder aanvaarding kunnen geen rechten worden ontleend.

2.2 Zolang een aanbieding van NickLink nog niet tot een overeenkomst van opdracht (“de opdracht”) heeft geleid, kan NickLink elders een opdracht aanvaarden.

3. Overeenkomst en uitvoering

3.1 De opdracht tot de te verrichten diensten en de condities waaronder deze wordt uitgevoerd, worden afzonderlijk vastgelegd in een overeenkomst die geldt als een overeenkomst van opdracht ex. art. 7:400 BW. NickLink spant zich in de om de opdracht uit te voeren.

3.2 NickLink voert de werkzaamheden binnen het kader van de opdracht naar eigen inzicht en vermogen en geheel onder eigen verantwoordelijkheid uit.

3.3 Nicklink kan en mag voor het uitvoeren van de opdracht anderen inschakelen

4. Beëindiging

4.1 Partijen kunnen de overeenkomst met onmiddellijke ingang en zonder nadere ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst en zonder zelf tot enige schadeloosstelling te zijn gehouden, schriftelijk beëindigen indien de opdrachtgever en/of NickLink:

  • in surséance van betaling of in staat van faillissement verkeert of dit aanvraagt;
  • al dan niet vrijwillig tot liquidatie overgaat;
  • strafrechtelijk wordt veroordeeld;
  • conservatoir of executoriaal wordt beslagen en dit de voortgang van de opdracht of het bedrijfsproces bedreigt;
  • de verplichtingen uit hoofde van de opdracht niet of niet tijdig nakomt na daartoe te zijn gesommeerd.

4.2 Partijen kunnen de overeenkomst met onmiddellijke ingang schriftelijk beëindigen zonder tot enige schadevergoeding te zijn gehouden als blijkt van zodanige daden, eigenschappen of gedragingen van een der partijen dat instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet langer kan worden gevergd.

4.3 Een beëindiging krachtens de leden 1 en 2 van dit artikel laat onverlet het recht van de opzeggende partij(en) op vergoeding van de door haar geleden schade door de beëindiging of de daaraan ten grondslag liggende omstandigheden.

4.4 NickLink heeft het recht om in overleg met de opdrachtgever en met inachtneming van een inspanningsverplichting tot gelijkwaardige vervanging, een professional terug te trekken van de opdracht en daarmee mogelijk deze opdracht te beëindigen, als daarvoor zwaarwegende redenen zijn, zoals onder andere maar niet beperkt tot:

  • kwesties waar het naar de mening van de professional ethisch onverantwoord is door te gaan met de opdracht;
  • kwesties waar de onafhankelijkheid van de professional in het geding komt om wat voor reden dan ook;
  • bijzondere persoonlijke omstandigheden bij de professional van dien aard dat NickLink continuering van de opdracht niet langer verantwoord acht, dan wel continuering naar Nederlands Recht niet kan afdwingen.

5. Overmacht

5.1 Aansprakelijkheid voor eventuele schade ontstaan door overmacht tijdens de opdracht is uitgesloten. Onder overmacht wordt in ieder geval verstaan iedere van buiten komende oorzaak, voorzien of niet voorzien, waarop Nicklink geen  invloed kan uitoefenen, die verhindert dat verplichtingen uit de opdracht kunnen worden nagekomen.

5.2 NickLink kan in geval van overmacht haar verplichtingen opschorten, geheel of gedeeltelijk ontbinden, danwel dat de inhoud van de overeenkomst zo wordt aangepast dat uitvoering mogelijk blijft. Aan eventuele boetes of schadevergoedingen is NickLink niet gehouden.

6. Aansprakelijkheid

6.1 NickLink of door NickLink ingezette derden zijn tegenover opdrachtgever, werknemers en derden niet aansprakelijk voor materiële en immateriële schade of nadelige gevolgen, ontstaan door handelingen verricht binnen de formele kring van de bevoegdheid of anderszins samenhangend met de werkzaamheden voor de opdrachtgever. In geval van schade door opzet of grove schuld aanvaart NickLink wel aansprakelijkheid.

6.2 Voor zover aansprakelijkheid hiervoor niet is uitgesloten, is deze beperkt tot 50% van het bedrag dat NickLink in het kader van de opdracht van opdrachtgever heeft ontvangen, tot een maximum van € 10.000,- per opdracht.

6.3 NickLink is niet aansprakelijk of gebonden aan verbintenissen die door haar ingeschakelde derden zijn aangegaan. Als gevolg hiervan is NickLink ook niet aansprakelijk voor alle daaruit voortvloeiende gevolgschade voor opdrachtgever, diens werknemers en derden, alsmede voor schade van hen op de wijze als in lid 1 van dit artikel ontstaan.

6.4 Het recht om schade te vorderen vervalt zes maanden na het bekend worden van het schadegeval.

7. Zorgvuldigheid en geheimhouding

7.1 NickLink betracht de grootst mogelijke zorgvuldigheid bij het gebruik van de informatie die haar in het kader van de opdracht ter kennis is gekomen.

7.2 NickLink verplicht zich de eigen medewerker(s) en ingeschakelde derden een geheimhoudingsplicht op te leggen om, zowel gedurende de looptijd van de overeenkomst als na beëindiging daarvan, strikte geheimhouding te betrachten over alle specifieke kennis en wetenschap die men gedurende de looptijd van de overeenkomst heeft verworven met betrekking tot de interne organisatie van de opdrachtgever, haar knowhow, bedrijfsontwikkelingen en haar opdrachtgevers en alle daarmee samenwerkende personen, ondernemingen en/of instellingen. NickLink kan echter nietniet aansprakelijk worden gehouden voor schade van de opdrachtgever, ontstaan door schending van bedoelde plicht door ingeschakelde derde(n).

8. Intellectueel eigendom

8.1 De opdrachtgever behoudt alle intellectuele en industriële eigendomsrechten die bij de uitvoering van de overeenkomst tot stand zijn gekomen. Indien daarvoor een overdracht van rechten noodzakelijk is, verlenen NickLink en eventueel ingeschakelde derden hun medewerking.

8.2 NickLink en haar opdrachtgever mogen aan elkaar verstrekte stukken in het kader van de opdracht slechts publiceren, vermenigvuldigen of gebruiken als daarvoor door beide partijen schriftelijke toestemming is gegeven.

9. Overige bepalingen

9.1 Alle genoemde tarieven, bedragen en financiële percentages zijn exclusief BTW en andere overheidsheffingen, tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld. NickLink kan jaarlijks de tarieven per 1 januari indexeren overeenkomstig te inflatie.

9.2 Indien een bepaling van deze algemene voorwaarden nietig is of vernietigd wordt, zullen de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van kracht blijven. Partijen zijn gehouden zoveel mogelijk overeenkomstig de nietige of vernietigde bepaling in de ontstane situatie te voorzien.

9.3 Betalingen binnen 14 dagen na factuurdatum.

9.4 Indien de opdrachtgever in gebreke blijft in de tijdige betaling van een factuur, dan is de opdrachtgever van rechtswege in verzuim. Opdrachtgever is dan een rente verschuldigd van 1% per maand, tenzij de wettelijke rente hoger is, in welk geval de wettelijke rente verschuldigd is. De rente over het opeisbare bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat opdrachtgever in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledig verschuldigde bedrag.

9.5 Opdrachtgever is nimmer gerechtigd tot verrekening van het door hem verschuldigde. Bezwaren tegen de hoogte van een factuur schorten de betalingsverplichting niet op. Indien de opdrachtgever in gebreke of in verzuim is in de (tijdige) nakoming van zijn verplichtingen, dan komen alle werkelijk gemaakte kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van opdrachtgever. Eventuele gemaakte gerechtelijke en executiekosten worden eveneens op de opdrachtgever worden verhaald. Opdrachtgever is over de verschuldigde incassokosten eveneens rente verschuldigd.

Toepasselijk recht / geschillen

Deze algemene voorwaarden alsmede de overeenkomsten worden beheerst door Nederlands recht. Eventuele geschillen zullen worden beslecht door de bevoegde rechter te Arnhem.